ساختار و مصوبات شورا

7695
0

* نمودار سازمانی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

 

مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین:

مصوبات  جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 92/10/21)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 92/12/17)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/02/06)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/02/27)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/03/31)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/05/04)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/06/01)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/07/05)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/08/03)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/08/18)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/09/08)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/10/07)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ( 93/10/20)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/02/05)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/05/03)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/05/10)
  
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/05/17)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/06/14)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/07/11)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (94/08/16)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (95/01/25)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (95/02/22)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (95/03/08)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (95/04/26)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (95/05/23)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (95/09/20)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (95/10/26)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (95/12/21)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/02/24)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/03/31)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/05/04)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/05/31)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/07/19)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/08/13)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/09/25)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/10/30)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/11/28)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (96/12/23)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (97/02/08)
 
*مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (97/04/02)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (97/04/23)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (97/05/27)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (97/06/31)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (97/07/16)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (97/09/10)
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (97/10/17)
 
 
 
* مصوبات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین (98/05/05)